Vytlačiť túto stránku

Cenník

Odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času za poskytnuté právne služby sa určuje podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Podľa stavovských predpisov vydaných Slovenskou advokátskou komorou, advokát nemôže vo svojom označení a v súvislosti s ním uvádzať údaje o cenách. Tieto informácie Vám budú poskytnuté osobne po kontaktovaní advokátskej kancelárie.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Tomáš Zboja, advokát, poskytuje právne služby svojim klientom pravidelne aj nepravidelne, podľa dohody.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (ďalej len „zmluvná odmena“); ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.

Zmluvná odmena sa určuje

a)    podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena)
b)    paušálnou sumou (paušálna odmena)
c)    podielom na hodnote veci (podielová odmena)
d)    tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny


Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších právnych predpisov