Vytlačiť túto stránku

Profil kancelárie

Kancelárie:

 • Martin, Kuzmányho 4
 • Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska 20

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Tomáš Zboja, advokát,  je slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky od svojho založenia v roku 2010. Poskytujeme právne služby vo všetkých odvetviach právneho poriadku, a to najmä v nasledovných právnych disciplínach:

 • Obchodné právo
 • Konkurzné právo
 • Právo duševného vlastníctva
 • Občianske právo
 • Dedičské právo
 • Rodinné právo
 • Medzinárodné právo súkromné
 • Pozemkové právo
 • Pracovné právo
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Finančné právo
 • Ústavné právo
 • Právo sociálneho zabezpečenia
 • Právo územnej a záujmovej samosprávy

V advokátskej kancelárii je možné komunikovať anglicky a nemecky

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi; obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania; zastupovanie a uplatňovanie práv poškodených v trestnom konaní a v konaní pred súdom; poskytovanie právnych rád; spisovanie zmlúv, závetov, žalôb a iných právnych podaní;  spisovanie listín o právnych úkonoch a ich právne posúdenie; založenie, zmena a zrušenie obchodných spoločností a družstiev; spracúvanie právnych rozborov; správa majetku klientov; súdne i mimosúdne vymáhanie pohľadávok; ako aj ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Advokátska kancelária disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), ktorým sa zabezpečuje nielen rýchlosť, ale najmä hospodárnosť, pri komunikácii so štátnymi orgánmi. Pri použití kvalifikovaného elektronického podpisu sa znižujú niektoré správne a súdne poplatky na polovicu.

V rámci všeobecnej praxi advokáta advokátska kancelária poskytuje aj nasledovné služby:

 • Konzultačné a poradenské služby
 • Služby živnostenského registra
 • Služby obchodného registra
 • Správa pohľadávok
 • Priestupky a správne delikty
 • Zastupovanie pri dopravných nehodách
 • Uplatňovania náhrady škody
 • Nútený výkon rozhodnutia - Exekučné konanie
 • Ochrana osobných údajov - GDPR
 • Kvalifikovaný elektronický podpis
 • Verejné obstarávanie
 • Elektronické schránky
 • Partner verejného sektora
 • Oddlženie - Osobný bankrot