Vytlačiť túto stránku

Profily

JUDr. Tomáš Zboja, advokát

V roku 2006 ukončil vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, odbor právo, obhajobou diplomovej práce s názvom „Spôsob páchania a utajovania trestnej činnosti a jeho kriminalistický význam“ a vykonaním štátnej záverečnej skúšky v študijnom odbore právo z občianskeho, obchodného, trestného a správneho práva, na základe čoho mu bol priznaný akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“). Po ukončení vysokoškolského štúdia sa zamestnal na pracovnú pozíciu advokátskeho koncipienta v Advokátskej kancelárii JUDr. Jána Repáňa, advokáta, so sídlom v Martine, kde ako zamestnanec advokátskej kancelárie vykonávajúci prax advokátskeho koncipienta poskytoval nepretržite do roku 2010 právne služby vo všetkých hlavných odvetviach práva.

Po úspešnom zložení advokátskej skúšky a zápise do zoznamu advokátov v roku 2010 pod číslom 5280 začal samostatne vykonávať advokátsku prax a poskytovať právne služby ako advokát. Zároveň bol zapísaný do zoznamu obhajcov ex offo a zoznamu advokátov, ktorých môže centrum určiť na poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Advokát je zapísaný do zoznamu advokátov pre zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Úspešnou obhajobou rigoróznej práce s názvom „Možnosti odklonov v trestnom konaní“ a zložením rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave mu bol v roku 2010 udelený akademický titul „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).

 

 JUDr. Dárius Tomašovic, advokátsky koncipient

V roku 2016 ukončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, odbor Právo, obhajobou diplomovej práce s názvom „Prokurátor v trestnom konaní“ a vykonaním štátnej záverečnej skúšky z občianskeho, obchodného a trestného práva, na základe čoho mu bol priznaný akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“). Počas štúdia obhájil bakalársku prácu s názvom „Ochranná funkcia pracovného práva“ a vykonaním štátnej skúšky zo základov európskeho práva a štátovedy úspešne ukončil prvý stupeň vysokoškolského vzdelania udelením titulu „bakalár“ (v skratke „Bc.“). 

Po skončení vysokoškolského štúdia vykonával na Okresnom súde v Piešťanoch funkciu hlavného radcu - vyšší súdny úradník na občianskoprávnom úseku, kde realizoval úkony v zmysle zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch. Následne sa zamestnal na pracovnú pozíciu advokátskeho koncipienta v Advokátskej kancelárii JUDr. Tomáš Zboja, advokát, kde ako zamestnanec vykonávajúci prax advokátskeho koncipienta poskytuje právne služby vo všetkých odvetviach práva.

Úspešnou obhajobou rigoróznej práce s názvom „Možnosti nahradenia väzby v trestnom konaní“ a zložením rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave mu bol v roku 2021 udelený akademický titul „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“)

 

Bc. Dominika Obšitošová, administratívny pracovník

V roku 2020 ukončila vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Právo, obhajobou bakalárskej práce s názvom „Nepravdivé skutkové tvrdenia v printových médiách“ a vykonaním štátnej záverečnej skúšky v študijnom odbore Právo pozostávajúcej z viacerých odvetví práva (občianske právo, trestné právo, obchodné právo, správne právo a teória práva), na základe čoho jej bol udelený titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“).

V súčasnosti navštevuje 4. ročník na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor právo.

 

Zuzana Gauriková, administratívny pracovník

V súčasnosti je študentkou 2. ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Právo a pripravuje sa na vykonanie štátnej záverečnej skúšky v študijnom odbore Právo pozostávajúcej z viacerých odvetví práva, ktorá je ukončením štúdia prvého stupňa vysokoškolského vzdelania v 3. ročníku. Súčasťou skúšky bude ňou zvolená obhajoba bakalárskej práce s názvom „Sloboda prejavu v demokratickej spoločnosti“.

 

Nosným piliérom každej služby sú ľudia.